BOLDOG BRENNER JÁNOS ATYA EREKLYÉJE ÉRKEZETT TEMPLOMUNKBA

Pünkösdvasárnap, 2020 május 31 -én újra felcsendült templomunkban az orgona hangja jelezve, hogy több hónap kényszer szünet után végre ismét tartható, biztonsági intézkedések betartatásával szentmise a hívek részvételével is.

Ez az örömteli alkalom csak fokozódott azzal, hogy ezen a vasárnapon került elhelyezésre templomunkban Boldog Brenner János vértanú ereklyéje. A kézcsontból származó ereklyéket a Szombathelyi Egyházmegye püspöke Székely János püspök úr adományozta a Szent József Plébániának, annak mind a három templomában való elhelyezésére. Templomunkban ezen a napon Papp László plébános úr, Brenner János életének és vértanúságának ismertetése után, ünnepélyesen tett meg a szentmise elbocsájtó áldása előtt.

Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. A műszaki érdeklődésű apa kiimádkozta, hogy mind a három fiából pap lett. János 1950-ben jelentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe A szerzetesrendek elleni támadás Zircet sem kímélte, ezért Brenner János a budapesti Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett két szemeszteren át, miközben titokban végezte novíciusi évét majd 1951-ben vették fel a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé. A következő évben a szemináriumok nagy részét feloszlatták a kommunisták. Brenner Jánost társaival együtt 1952-ben átvették a győri papneveldébe. Kovács Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a szombathelyi Székesegyházban. Rábakethelyen, lett káplán Dr. Kozma Ferenc plébános mellett. János atya minden áldozatra készen állt a hívekért. Különösen rajongott a gyermekekért és az ifjúságért. „Nagyon sok embert szerzett meg a hitnek, az Egyháznak. Ő nem tudott elmenni ember mellett úgy, hogy meg ne állt volna, és akár csak két szót ne szólt volna hozzá. Az az örökös kedves mosoly az arcán. Komolyan hirdette Isten igéjét, tanúságot tett minden pillanatban a hitről. Jó volt nála gyónni, mert tudott adni útravalót.”

A vértanúsághoz vezető eseményeket máig nem sikerült egész pontosan rekonstruálni. A plébános, Kozma Ferenc ebéd után busszal át akart menni Farkasfára, hogy az ottani hívek elvégezhessék karácsonyi szentgyónásukat. „Vén csuhás, menj gyalog!” – kiáltotta a sofőr, és megakadályozta, hogy felszállhasson. Ilyen egyházellenes hangulat uralkodott akkor. A plébános ott is éjszakázott így az ifjú káplán egyedül maradt a plébánián. Miután elkészítette a prédikációját – Gaudete vasárnap következett ugyanis – éjfél körül hívta ki a parókiáról egy 17 éves fiú azzal az ürüggyel, hogy nagybátyja Zsidán súlyos betegen fekszik. Az atya magához vette az Oltáriszentséget, a betegek szentségét, felvette a karinget és a stólát, rá a télikabátot, majd egy gyalogösvényen indultak útnak. A fiú azonban arra hivatkozva, hogy haza kell mennie, váratlanul elbúcsúzott. Brenner Jánost az erdő szélén támadták meg, ő pedig Zsida felé menekült. Valószínűleg többször is utolérték, dulakodtak. A zsidaiak kiáltozásra ébredtek: „Vigyázzatok, arra fut!” Válaszként pedig: „Ne bántsatok! Istenem, segíts!” Harminckét késszúrás érte. Az atyát, aki utolsó mozdulatával az Oltáriszentséget védte, az állítólagosan beteg ember házánál ölték meg. Sokdioptriás szemüvegét leverték, nyakát és vele a stólát megtaposták, a keresztet, amelyet magával hozott, messzire hajították. Nem a szúrásokba halt bele, hanem a keresztülvágott torkán felgyülemlett vértől fulladt meg. A gyilkosok a holttestet a közeli száraz kútba akarták dobni, az egyre erősödő kutyaugatásban, az ablakokban gyúló fényeket látva azonban jobbnak látták menekülőre fogni.

János atyát a szombathelyi szalézi templom   kriptájában   helyezték   örök nyugalomra. Sírján újmisés jelmondata olvasható: „Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik!” (Róm 8,28)

A tisztalelkű, buzgó lelkipásztor vértanúhaláláról hosszú évtizedekig nem voltszabad   beszélni,   képeit   levetették   a Győri Szeminárium faláról. A   rendszerváltozás   után   tisztelete vulkánként tört elő a hívekből. A boldoggá avatási eljárás 1999-ben megkezdődött, az egyházmegyei szakasz 2008.július 31-én lezárult. Brenner Jánost hívek tízezreinek jelenlétében avatták boldoggá 2018. május 1-jén Szombathelyen, az Emlékmű-dombon. A szentmise főcelebránsa Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa, szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt.

Mindenható, Örök Isten!
Te Boldog Brenner Jánosnak megadtad
a papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára,
kérünk: dicsőítsd meg őt egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában érted vállalt vértanúhalála
eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben,
és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és a szenvedést
a te országodnak eljöveteléért.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tóth István akolitus