Püspöki kánoni látogatás Egyeken az isteni irgalmasság hetében

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának jubileumi évében, 2018-ban hirdette meg Palánki Ferenc püspök úr, hogy elkezdi a kánoni látogatást az egyházegye plébániáin. A látogatások célja az egyházközségekben a hitélet őrzését és gyarapítását szolgáló lelkipásztori munka, a szent helyek, az oktatási-nevelési és szociális intézmények személyi és tárgyi infrastruktúrájának ellenőrzése. Ez a vizitáció a főpásztor apostoli cselekvése, amelyet pásztori szeretettől áthatva végez, és amellyel kinyilvánul, hogy ő a részegyház egységének látható alapja. A kánoni látogatás a hívő közösség és az intézmények számára kegyelmi esemény, amely bizonyos mértékben visszatükrözi azt az egyedülálló látogatást, amikor a ‘legfőbb Pásztor’ (1 Pt 5,4) és lelkünk Pásztora és oltalmazója (vö. 1 Pt 2,25), Jézus Krisztus ‘meglátogatta és megváltotta népét’ (Lk 1,68).

A vizitáció a hitben való megmaradás fontos eszköze. A főpásztor tehát elsősorban híveinek lelkéről kíván gondoskodni, amikor meglátogatja őket. Szép példáját adja ennek Szent X. Pius pápának még mantovai püspökként kiadott, vizitációt elrendelő körlevele: „Mivel mind ez ideig bizonyítottátok hozzám való gyermeki vonzódásotokat, hálámat és szeretetemet nem tudom jobban kinyilvánítani, mint hogy hozzátok megyek, és egymás közt elbeszélgetünk. Erősítve így a kölcsönös bizalmat, megáldom gyermekeiteket, megismerem szükségeiteket, letörlöm könnyeiteket, hogy a lelki jólét gondoskodása mellett időleges boldogságotokról is gondoskodjam.”  

A legelső egyházlátogatási jegyzőkönyv Magyarországról a XIV. század végéről ismert, 1397-ből maradt fenn másolatban, s az esztergomi káptalan jövedelmeinek és statútumainak összeírását tartalmazza, és a káptalanhoz tartozó prépostságok, apátságok és egyházak leírása során fontos topográfiai adatokat közöl Esztergomról. A templom  állapotának  leírását, a parókia  személyi  és gazdasági  viszonyainak  leírását, eredetét tartalmazzák ezek a jegyzőkönyvek,  sokszor fel-becsülhetetlen  községtörténeti  adatokat szolgáltatva. A plébániai könyvtár könyveiről is részletes jegyzék szokott szerepelni, nem egy könyvtörténeti ritkasággal.  A  földesúr,  illetve  patrónus  megnevezésén kívül  a  hívek  nemzetiségi  és erkölcsi  viszonyairól  is mindig tájékoztatnak a régi látogatási feljegyzések.

A Szent József Plébánia képviselőtestülete, készülve a kánoni látogatásra, munkacsoportokba osztva válaszoltak a jegyzőkönyv kérdéseire. Elkészítették a leltárak, szerződések felülvizsgálatát, beszerezték a tulajdoni lapokat, részletes leírást adtak a templomok felszereléséről, azok állapotáról és megfogalmazták az egyházközségek jelenlegi helyzetét, illetve jövőbeni kilátásait. Mindeközben a hívek imádsággal is várták a püspöki látogatást, Szent Mihály arkangyal közbenjárását kérve és az Isteni Irgalmasság kilencedét imádkozva.

2019. április 26-án délelőtt kezdődött a vizitáció a plébánia iratainak és állapotának vizsgálatával. A képviselő testület tagjaival elköltött közös ebéd után a plébánia területén lévő, egyházmegyei fenntartásban működő oktatási intézményekben dolgozókkal találkozott Püspök Úr. Az óvodai dolgozók kérdéseire válaszolva a megyésfőpásztor megerősítette: továbbra is mindent megtesz azért, hogy Egyeken zavartalan körülmények között, hatékonyan folyjék a katolikus oktatás és nevelés. Az Újtelepen találkozott a tanárokkal és diákokkal, akik szintén nagy örömmel fogadták a megyésfőpásztort. Az épület megtekintését követően 15 órakor a templomban találkozott az egyházközség tagjaival, közösen imádkozva az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét. A nap zárásaként az egyeki Idősek Otthonába látogatott el, ahol az otthon lakóival és dolgozóival folytatott szívélyes és meghitt beszélgetést. Akik betegségük miatt nem tudtak felkelni, Ferenc püspök úr betegágyaiknál látogatta meg őket, együtt imádkozva velük.

Április 28-án az Isteni Irgalmasság vasárnapján nyolc felnőtt bérmálásával egybekötve, egy fiatal gyermek pedig először járulva a Legszentebb Oltáriszentséghez, a canonica visitatió lezárásaként ünnepi szentmisét mutatott be Püspök Úr. Az egyeki, tiszacsegei és úszentmargitai hívektől, kik hálával és szeretettel vették körül Főpásztorunkat, s köszöntötték közelgő ezüstmiséje alkalmából is, ajándékba egy püspöki mitrát kapott, címerével ékesítve.

Fotó: Papp Ágoston