Énekes imádságok Egyeken

Balogh Péter Piusz premontrei kormányzó perjel könnyed, énekesen méltóságteljes előadásába kapcsolódhattunk be az Egyekről Egyekre programsorozat keretében április 18-án.

Piusz atya bemutatta nekünk, és éreztette velünk a zsolozsma mivoltát, különleges varázsát, bevezetett minket a zsolozsma életébe: Isten dicsőítésére szolgál, általa hálát adhatunk, és megfogalmazódhatnak kéréseink benne. Mindenki számára könnyen megtanulható, szép csengésű énekes imádságok. Felhívta a figyelmünket, hogy a szentmise akkor is érvényes egy hívő számára, ha csendben hallgatja azt végig, de zsolozsma nincs imádkozó ember és imádkozó közösség nélkül. Idézte az Általános Rendelkezések az Imaórák Liturgiájáról vonatkozó részeit: „Nem helyes tehát csak a zsolozsma díszének tekinteni az éneket, mint ami kívülről hozzádásként járul az imádsághoz; az ének ugyanis az imádkozó és Istent dicsérő lélek mélységeiből tőr elő, és az ének tárja fel igazán a keresztény istentisztelet közösségi jellegét. Dicséretet érdemel tehát minden keresztény közösség, ha a zsolozsmának énekes formáját minél gyakrabban választja.” A dallam követésével, a közös hang tartásával jobban figyelemmel lehetünk egymásra, és így Istenre is. A nívósabb imádság Isten akarata, s ennek megvalósítása a mi feladatunk.

Ízelítőt kaptunk a zsolozsmát alkotó liturgikus ének-tételek történetéből. A legősibb zsolozsmahimnuszok Szent Ambrus IV. századi írásai, melyeket ősi, órómai dallamokkal szólaltathatunk meg. Az egyház által művelt és nagy becsben tartott énekek összekötnek bennünket a magyar egyház kezdeti századaival: egyes tételeket már Szent László királyunk is énekelhette. A zsolozsma egyik műfaja a válaszos, felelős ének, a responzórium. Biztonságos élményt nyújt, más szövegek megszólaltatása ugyanazon dallamom. A zsolozsma egyik műfaja az antifóna, mely gregorián dallamokkal keretezi a zsoltárokat, s különlegessége, hogy csak a nyugati egyházban van jelen. Ezért ecclesiasticumként tekinthetünk rájuk. Kívánatos a plébániákon, hogy a plébános legalább egyszer egy héten együtt imádkozza a szent zsolozsmát a hívekkel. Az egyeki hívek, a saját plébániájukon nyolc éve használt zsolozsma repertoárjukat fűzték egy csokorba, az Egyeki Énekes Népzsolozsma című gyűjteményben, melyeket ebben a formában is továbbadhatunk az utókornak. Ennek a készülő könyvnek a szerkesztését Balogh Piusz atya végzi.

Méltó zárásként az előadáson résztvevő közönség, imádkozva éneklő közösséggé vált: Piusz atyával, Bökő Péter atyával és Laci atyával együtt énekelhette az Isteni Irgalmasság vesperását, mert Isten irgalmasságáról a zsoltárokban is szó van. A dallamos imák kutatása feladatunk, a megtaláltak megőrzésre szánt értékek legyenek, énekeljük, és tanítsuk, s váljék természetessé a gyakorlatban. Ez az, ami nem megy magától, amire nem elég rácsodálkozni, hanem el kell kezdeni, s be kell kapcsolódni a távolról nehéznek tűnő, de közelről könnyen művelhető éneklő magasztalásba- ekképp buzdít mindenkit Piusz atya, mert csodálatos élmény az is, hogy a zsolozsmákat énekelve évezredes távlatok nyílnak meg az emberek számára.

Pappné Fekete Mónika
képviselő testületi tag

Fotó: Papp Ágoston

Az Egyeki Emléktár Műhely a Hátránykompenzáció és Közösség fejlesztés Egyeken című és EFOP-1.3.7-17-2017-00296 azonosító számú projekt keretében valósul meg.