Bűnbocsánat szentsége

“Ha létezik magasztos eszme a katolikus Egyházban, még ha csak mint eszmét tekintjük is, akkor az Eukarisztia szentsége mellett a szentgyónás az. Micsoda mindent átható, szívet békével eltöltő kegy, amikor örömkönnyeket vált ki, lényegileg és érezhetően árad a lélekre az öröm olaja (amint a Szentírás nevezi), amikor a bűnbánó végre föltámad, amikor Isten kiengeszteli őt önmagával, bűneit örökre elhengerítve!”

(Boldog John Henry Newman: Lectures of the present Position of Catholics in England, 351. (Kr. u. 1851)

Gyónási alkalmak minden szentmise előtt, vagy személyes egyeztetés alapján.

Miért kell gyónni?

Sokszor felvetődik ez a kérdés: “Miért kell gyónni, miért nem elég csupán a jó Istennel megbeszélni a bűnömet, hiszen ellene vétkeztem?”
Jézus az Egyházat akarja az Atya irgalmának hirdetőjévé tenni! (ld. Mt 16,19; 18,18; Jn 20, 21-23) Miért az Egyház lett a bűnbocsánat eszköze? – Mert a bűn mindig az emberi közösség ellen is irányul, így az Egyház (jelentése: Ecclesia=Közösség) ellen is. – Mert ha Isten a szavát Krisztusban és az Egyházban érvényesítette, akkor szavának megszegése, a bűn Krisztus ellen és az Egyház ellen is irányul. Így az egyén bűne az egész közösséget zavarja, a közösség szentségét sérti meg. – Mert az Egyház mindig reagált a körében jelentkező bűnre, (ld. Gal 2,21; 2 Kor 10,2; 11,4; Kol 2,19; 2 Tim 2,18). Elmarasztalja azokat, akik a megigazulást más úton keresik, de a bűnösnek megmutatja az utat a bánat és a kiengesztelődés felé (ld. Jn 8,1-11).

Akarsz-e szent lenni, azaz minden bűnödtől, minden rossztól véglegesen megszabadulni? A keresztény ember szentségre törekszik, és ennek az egyik leglényegesebb része a megtisztulás, mely a keresztség szentségében kezdődik el igazán. A szentgyónás, a bűnbánat szentsége mintegy “helyreállítja” a keresztséget, a megszentelő kegyelmet. Szent Ferenc a következőket írja erről: “És bűnbánatot kell tartanunk, mert senki sem üdvözülhet e nélkül.” A gyónás Isten kegyelmét közvetíti, mely által gyökerében szeretne megszabadítani minden bűnömtől, ezért a gyónásnál konkrétan is kérhetem tőle, hogy melyik bűntől szabadítson meg.

A szentgyónás és a lelkivezetés kapcsolódása nagyon fontos és lényeges, mert ez segíthet leginkább az életszentségre. Személyesen nekem szól Isten üzenete, segítsége. A beszélgetések mindig egy-egy konkrét előrelépés és visszatekintés: mi történt eddig, hogyan tovább.

A szentgyónás menete

A gyónó keresztet vet: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Pap: Isten, akinek világossága felragyogott szívünkben, adja meg neked, hogy igazán belásd bűneidet, és felismerd az Ő irgalmas szeretetét!
Gyónó: Amen.
Gyónó: Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el.
Utoljára gyóntam:…
Bűneim azóta, hogy…
A pap megszabja az elégtételt
Gyónó: Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnt elkerülöm.
Pap: Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét!
És én feloldozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú † és a Szentlélek nevében.
Gyónó: Amen.
Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Gyónó: Mert örökké szeret minket.
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével!
Gyónó: Istennek legyen hála.