Balázsolás járvány idején

Szent Balázs püspök liturgikus emléknapja Egyeken – igy katolikus iskolánkban is – évek óta fontos napnak számít. Az új tanítási félév első napjaiban a Gödöllői Kántorátus tagjaival, élükön Balogh Piusz premontrei apáttal ünnepi vesperást imádkozik diákságunk és pedagógusaink.

A világjárvány miatt ebben az évben csak a felső tagozatos diákok jöttek el délután három órára, hogy a szent férfiak zsolozsmájában és az azt követő Balázs-áldásban kérjük égi pártfogónk segítségét.

Szent Balázs segítségül hívása különböző testi nyavalyákban, főleg pedig torokfájásban, nagyon régi időkre nyúlik vissza. Az ú.n. balázsolás nyomait Németországban és Csehországban már a középkorban felleljük: A pap két, András-kereszt módjára összeillesztett gyertyát tart a hívők álla alá és e szavak kíséretében „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más betegségtől” – megáldja őket. A 14. század közepén dühöngött rettenetes feketehalál nagymértékben hozzájárult Szent Balázs tiszteletének általánossá tételéhez. Ez a szörnyű betegség ugyanis legtöbbször torokfájással és fulladási rohamokkal kezdődött. Valószínűleg innét kezdve számítják Szent Balázst a 14 segítő szent közé.

A vesperás egyházközségünk életében nem szokatlan. 2010. óta rendszeresen végezzük a zsolozsma különböző imaóráit, 2018-ban saját zsolozsmás könyvet adhattunk ki. Tettük mindezt azzal a szándékkal, amit a II. Vatikáni Zsinat így fogalmaz meg: „A lelkipásztorok a fő imaórákat, főként a vesperást vasárnapokon és a nagyobb ünnepeken a templomban a néppel együtt végezzék. Ajánlatos, hogy a hívek is imádkozzák a zsolozsmát, a papokkal együtt, vagy maguk között, vagy egyénileg.” Azt tapasztaljuk, hogy a hívek szívesen vesznek részt a zsolozsma alkalmain, és a rendszeres végzés által elmélyült Isten-kapcsolatra juthatnak. Ezt szeretnénk átadni iskolánk diákjainak is. Legyen tapasztalatuk az Egyház gazdag liturgikus gyakorlatából, ismerjék meg a különböző imamódokat és legalább évente ünnepélyes keretek között is bekapcsolódhassanak a Megváltottak éneklő kórusába.

A vesperást követően Balogh Piusz apát úr, Bökő Péter fehérgyarmati plébános úr és Papp László plébános Balázs áldásban részesítette a jelenlévőket.

Fotó Bódi Viktor
PlebaniaTeam