Balázsolás és a Tárkányi-díj átadása Egyeken

„Igen, aki a Balázs-áldást magára veszi, Isten végső irgalmába vetett bizalmának adja tanújelét… Isten irgalmába vetett végső, s nagyon is felnőtt bizalmunk megvallására szép alkalom hát a szent ünnepén az oltárrács elé térdelnünk.” Pilinszky János: Balázsolásra (részlet)

Így tettünk mi is, Egyeken is. 2023. február 03-án a Szent József Plébánia és a Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda és Iskola egy közösségben a templom falai között ünnepelte meg Szent Balázs püspök és vértanú emléknapját.

Az immáron hagyománnyá vált ünnepi vesperásra idén is ellátogatott hozzánk a Gödöllői Kántorátus néhány tagja, így Balogh Piusz premontrei apát úr vezetésével énekelhettük magasztos imádságunkat. Hálásak vagyunk, hogy bekapcsolódhattunk a Megváltottak éneklő kórusába. A vecsernyét követően – Isten végső irgalmába vetett bizalmunkkal – részesülhettünk a Balázs-áldásban. Balogh Piusz apát úr, Papp László plébános és Gyetkó László plébános közvetítésében kaptuk az áldást: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más betegségtől!” – hangzottak az áldást adó szavai a két gyertyaláng fényében.

Ezek után méltón, ünnepélyes testben és lélekkel köszönthettük a Tárkányi Béla-emlékérem díjazottjait. A 2012-ben alapított díjjal az egyházközség köszönetét kívánja kifejezni a közösséget példamutatóan szolgáló, hitéletüket tanúságtevő módon élő kitüntetetteknek.

Az egyeki Szent József Plébánia képviselő-testületének választása alapján 2023. év február havában a Tárkányi Béla-emlékérem díjazottja: Papp László, az egyeki egyházközség korábbi plébánosa.

Papp László, 1978 májusában Újfehértón egy katolikus családban született. Már kicsi korában látszott, hogy a hit, a vallás fontos szerepet tölt be életében, talán négy éves lehetett, amikor kijelentette, hogy pap lesz.

Laci atyát 2010. augusztus 1-jén helyezte Bosák Nándor püspök atya Egyekre, ez volt az első plébánosi kinevezése. Kitartó, lelkes, lelkesítő igényesség jellemzi a munkához, a hivatásához való hozzáállását. Az Egyeken töltött 12 éve során számos gyümölccsel gazdagította, alakította, szebbé s jobbá tette az épületeket, a tárgyakat, és főleg az emberi szíveket, lelkeket. Mindenre nagy gondot fordított. 2013-ban nagy szerepe volt abban, hogy oktatási intézményeink egyházi fenntartás alá kerültek, s megindította, motorként hajtotta a hitélet minél magasabb szintű, lelkekig hatoló folyamatát.
A sok-sok elsőáldozó, bérmálkozó, felavatott és lelkesen szolgáló ministráns, imádkozó gyermek, akolitusok; a hittan táborok, oratóriumok, ministráns találkozók, az ifi klub is mind annak bizonyítéka, hogy hitelesen tudja megélni, megmutatni, átadni, hogy Isten szeret minket.

Az egyházközségünk minden tagja rengeteg lelki programot kapott tőle, s általa. Szervezésében zarándoklatokon is részt vehettünk, ott lehettünk Magyarország híres kegyhelyein, és külföldön is a szentek nyomába léphettünk. Rendszeressé tette a péntek délutáni Isteni Irgalmasság rózsafüzérének énekes végzését. Lelkes csapatával a karitász csoport is új lendületet kapott. A vacsora fehérben elnevezésű est egyeki meghonosítása is az ő nevéhez fűződik. Általa ismerték meg sokan a természetes családtervezés módszerét, a Billings módszert. Áldásával már két vándorbölcső indult útjára Isten életre szóló szeretetének első állomásaként. 2018-ban, plébániánk 250, templomunk 200 éves évfordulóját rengeteg programmal ünnepeltük.

A forrás és csúcs a szentmise. Laci atya méltósággal, csak Istenre figyelve bemutatott szentmiséi, az ezeken énekelt gregorián énekek, a közösen énekelt zsolozsmák, a roráték, az azt követő laudesek, a közös rózsafüzér imádságok, a nagyheti szertartások olyan ajándékok, amelyek beivódtak lelkünkbe.

Szívből gratulálunk, hálás szívvel köszönjük meg a nagy szeretettel végzett áldozatos szolgálatát, és további életére Isten bőséges áldását kérjük! Laci atya laudációjának egésze -melyet Aranyné Szalai Tünde írt – a Szent József Plébánia honlapján olvasható.

Az egyeki Szent József Plébánia képviselő-testületének választása alapján 2023. év február havában a Tárkányi Béla-emlékérem posztumusz díjazottja: néhai Hegyiné Bódi Katalin

Hegyiné Bódi Katalin 1959. január 20-án született szülei első gyermekeként. Jó katolikus neveltetéséből adódóan Katalin hitét buzgón gyakorolta, szeretettel és örömmel járt a szülői házhoz közeli istenházába. Szerette a Szűzanyát, s gyakran imádkozta a rózsafüzért, miközben az oltár körül lektorként vállalt plusz feladatokat. Az istenfélő Katalin minden munkavégzésére a precízség, pontosság, lelkiismeretesség, tisztaság volt jellemző. Legyen az a családban, templomban, óvodában, könyvtárban vagy irodában végzett feladat, mindenben a maximalizmus volt a sajátja, semmit nem adott ki a kezéből, ami nem volt legjobb tudása szerinti. Nagyon szerette a szépet, a tisztát, ízléseset, igényest. Ilyen volt ő is. Jó volt a közelében lenni. Nyugalmat és kedvességet árasztott. Ezért is szerették hitoktatóként a rábízott gyerekek is. Egyszerűen, szeretettel, hitelesen tudta átadni nekik Krisztus szeretetét. Zarándokutakon is hűségesen és jó közösségi, egyházközösségi tagként példamutatóan vett részt. Igényelte a lelki táplálékot is, ezért is végezte el a coursillót. Az egyházközség szorgalmas, hithű tagja, aki példamutató módon gyakorolta hitét és apostolkodott szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. Betegségében is azokhoz fordult, akiket nagyon szeretett: a Szűzanyához és Jézushoz küldte fohászait. A 49 éves korában bekövetkezett halála szabadította meg a türelemmel és alázattal hordozott betegségétől, szentségekkel megerősítve távozott. Az egyház egy csendes, halk, szerető, tevékeny és hiteles testvért veszített, de hisszük, hogy odafenn nyertünk egy tiszta kis csillagot, egy buzgó pártfogót. E néhány részletet is olvashatjuk a Farkas Éva által írt laudációban, aki megköszönte, hogy a barátnője lehet a posztumusz díjazott Katalinnak. Akik ismerhettük és szerethettük, illetve akik közvetve részesülhetnek az ő lelkiségének gyümölcséből, kérjük bizalommal közbenjárását!

Az újszentmargitai egyházközség képviselő-testületének javaslata alapján 2023. év február havában a Tárkányi Béla-emlékérem díjazottja: Bari Józsefné Szuromi Ilona

Bari Józsefné Szuromi Ilona 1950. január 28-án született Újszentmargitán. Szülei egyszerű dolgos emberek, vallásosan nevelték három gyermeküket. Ilonka már kisiskolás korában is rendszeresen járt templomba, részt vett a szentmiséken és a hittanórákon. Mindig szívesen segített az embereknek ügyes bajos dolgaiknak elintézésében. A nyugdíjazással és egyéb ügyintézési feladatokban számíthattak rá a hozzá forduló emberek. Az emberek megbecsülését jelzi, hogy 1990-ben önkormányzati képviselőnek is megválasztották saját falujában.

Mindig vágyakozott arra, hogy a Jóisten közelében érezhesse magát. Mai napig sokat imádkozik, tagja a helyi Rózsafüzér Társulatnak és a Szent László imacsoportnak egyaránt. Korábban részt vett egyházi zarándoklatokon, amikor teheti, részt vesz a templom takarításában is. Az egyházat rendszeresen adományokkal támogatja.

Köszönjük Ilona kedves személyét, és kérjük a Jóistent, hogy tartsa meg őt hitében!

Az tiszacsegei egyházközség képviselő-testületének javaslata alapján 2023. év február havában a Tárkányi Béla-emlékérem díjazottja: Petrik Imre

Petrik Imre 1952-ben született a felvidéki Buzita községben. Vallásos családban nevelkedett. Amióta csak emlékszik rá, édesapja kurátor volt a templomban. Így ő is a templom és a plébánia árnyékában és annak fényében nőtt fel. 1973-ban házasodott meg. Két gyermekkel és négy drága unokával áldotta meg őt az Úr. Édesapja halála után, 1998-tól ő is kurátori teendőket látott el a 12 tagú templomtanács élén. Jelenleg a helyi egyházközség aktív tagja, és ugyancsak jelentősen kiveszi részét a csegei kulturális tevékenységekből is. A szentmiséken rendszeresen felolvas. A különböző szertartásokon – nemcsak lakóhelyén, hanem Egyeken és Újszentmargitán is – szívesen részt vesz.

Köszönjük a díjazottaknak példamutató szolgálatukat, szeretettel gratulálunk a méltón megérdemelt elismeréshez. Az ünneplés szeretetvendégséggel folytatódott, ahol egy közösségben közvetlen is találkozhattunk, finom falatok közti kötetlen beszélgetéssel, testvéri öleléssel.

Pappné Fekete Mónika plébániai munkatárs, Egyek   
Fotó: Király Anna  

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye