A családok nélkülözhetetlen fontossága

Püspöki körlevél és családok megáldása Szent Család vasárnapján

Ma, Szent Család ünnepén körlevélben fordulok hozzátok, hogy benső azonosulással közösen tanúsíthassuk: „Maga Isten a szerzője a házasságnak – kezdte püspöki körlevelét Palánki Ferenc megyéspüspök, melyben hat pontos cselekvési tervet fogalmazott meg a keresztény családok számára.

Emlékeztetett arra, hogy száz évvel ezelőtt, 1920-ban iktatta anyaszentegyházunk liturgikus kalendáriumába Szent Család ünnepét XV. Benedek pápa.

Jelenkorunkban az Isten által akart házasság és családi élet társadalmunk egyik legveszélyeztetettebb valósága, mert bomlasztó-romboló ideológiai támadások célpontjául választották azok, akik „úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a has, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, eszüket a földieken járatják” (Fil 3,18b-19).- állapította meg a főpásztor. Ennek a veszélyeztetett helyzetnek az orvoslására hat olyan lelki programot kínál, mellyel felvértezhetik magukat a családok a külső és belső támadásokkal szemben.

Az első a házasság felbonthatatlansága. Ez szükséges a házaspárok és a gyermekek testi és lelki java miatt.

Másodsorban a házasságnak Isten agapé-szeretetét kell sugároznia. Életadó, -oltalmazó és –gyarapító szeretetközösséggé kell válniuk.

Harmadrészt a család Istentől kapott négyszeres küldetést teljesít. 1. Megvalósítja a szabad személyek közösségét. 2. Az élet szolgálatában (továbbadásában és nevelés általi kiteljesedésében) áll. Az élet Isten kifejezett akarata szerinti szolgálata magában foglalja a természetes életnek mint ajándéknak az elfogadását, és vonatkozik a természetfölötti, a kegyelmi életre is. 3. Részt vesz a közjó gyarapítására irányuló társadalmi erőfeszítésekben. 4. Értékőrzően és -elmélyítően részesedik anyaszentegyházunk életében és küldetésében (vö. II. János Pál pápa, Familiaris consortio, 17.).

A cselekvési program negyedik eleme, hogy a hit továbbadásának és elmélyítésének első és legfontosabb közege a család. Ha a szülők hitismerete hiányos, pótolni kell.

Az ötödik pontban a közös imádság gyakorlatára hív a Főpásztor minden családot.

S végül a hatodik pontban arról szól, hogy a szülők ne tulajdonnak, hanem Istentől kapott ajándékként tekintsék gyermekeiket.

A plébániai nagymise végén Radics Dávid O.F.M. templomigazgató és Papp László plébános megáldották a jelenlévő családokat.

Fotó: PlebaniaTeam